Upcoming Events

Month of Saga Dawa

May 9 @ 12:00 am - June 6 @ 11:30 pm

Saturday Morning Meditation

June 1 @ 10:00 am - 11:00 am

Saturday Morning Meditation

June 8 @ 10:00 am - 11:00 am

Month of SAGA DAWA  (5/9/24 – 6/6/24)

Thursday, May 9th 2024, marked the beginning of the month of Saga Dawa, which will end on Thursday, June 6th 2024. This is the most auspicious month in the Tibetan lunar calendar. In Tibetan, “Saga” means fourth and is also the name of a star which is prominent in the sky during the fourth lunar month; “Dawa” refers to the whole month. Saga Dawa is sacred because in this month, three monumental events — the birth, enlightenment, and nirvana of Lord Buddha Shakyamuni — are all believed to have taken place. Because of this, throughout the month of Saga Dawa, there is a great multiplying effect of the meritorious and demeritorious actions of body, speech, and mind by 100,000 times. Throughout this month, any positive actions such as doing solitary retreats, meditation, prostrations, or any other form of virtuous Dharmic activities made through the body, speech, and mind will be multiplied by 100,000. In the same way, any unwholesome or negative activities will also be multiplied by 100,000.

Latest Posts

The Wheel of Life

May 29th, 2024|Comments Off on The Wheel of Life

The Wheel of Life is a symbolic representation of samsara and nirvana.  It shows how, from the first link of ignorance up to the twelfth link of death, beings cycle in samsara through the twelve

Karma Shawa Remembrance Day

May 27th, 2024|Comments Off on Karma Shawa Remembrance Day

We love Karma Shawa 🦌. Please take care of all animals especially our deers at Pacific Grove. Here is the link 🔗 to the story of my beloved adopted child, Karma Shawa, who entered this

Homage and Prostrations to Buddha Shakyamuni

May 23rd, 2024|Comments Off on Homage and Prostrations to Buddha Shakyamuni

https://www.youtube.com/watch?v=SA0-GlwUsH8 ༅ ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེའི་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས།། TABKHÉ TUKJÉ SHAKYÉ RIK SU TRUNG With skillful means and compassion, you were born in the Sakya clan, གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་བདུད་ཀྱི་དཔུང་འཇོམས་པ།། SHYEN GYI MI TUB DU KYI PUNG JOMPA Unconquerable by others, you

Our Wandering in Samsara

May 20th, 2024|Comments Off on Our Wandering in Samsara

Our wandering in samsara happens because we have taken a mistaken path.  This is because we have not recognized our own mind from the very start--we have not recognized that it is our own mind

དབང་འདུས་ལགས་དང་ལྷན་དུ་ཁ་བརྡ་བྱས་པའི་ཉིན་ཐོ

May 20th, 2024|Comments Off on དབང་འདུས་ལགས་དང་ལྷན་དུ་ཁ་བརྡ་བྱས་པའི་ཉིན་ཐོ

དབང་འདུས་ལགས་དང་ལྷན་དུ་ཁ་བརྡ་བྱས་པའི་ཉིན་ཐོ དེ་རིང་གི་ཉིན་ཐོ་རུ་ང་ཡི་གྲོགས་པོ་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁོང་ནི་ནེའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བཞུགས་པའི་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། འབྲས་ནད་ཚབས་ཆེན་གྱིས་ཡུན་རིང་མནར་ཏེ་འཆི་ལ་ཉེ། ཐ་ན་གནས་སྟངས་འདི་འདྲའི་འོག་ཏུའང་། ཁོང་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང་། ཞི་བདེ། དྲིན་ཤེས་བཅས་ཀྱི་སེམས་ཚོར་ལྡན་ཞིང་ད་དུང་འཆི་བར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་ཡོད། ཁོང་གིས་ད་རེས་འཆི་བ་ལ་འཛིན་པའི་ལྟ་སྟངས་འདི་ནི། རང་ཉིད་ཙམ་མ་ཟད་གཞན་དག་ལའང་དཔེ་མཚོན་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། འཆི་བའི་སྐབས་སུ་མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་ལ་བསམ་གཞིག་བྱེད་པ་དང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་བསྟན་ཡོད། མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་ལ་བསམ་གཞིག་བྱས་ན། འཆི་བ་ལ་ཞི་བདེ་དང་སྐྱེ་བ་བཟང་པོ་ཞིག་ལེན་ཐུབ། ངས་སྒོམ་གྱི་སྙིང་པོ་མི་རྟག་པ་ཞེས་པའི་ཉིན་ཐོའི་ནང་དུ་དེའི་སྐོར་རྒྱས་པར་བྲིས་ཡོད། མི་རྟག་པ་སྒོམ་པ་ལ་ཕན་ཡོན་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་། མི་རྟག་པ་སྒོམ་པ་ནི་འཆི་བའི་གྲ་སྒྲིག་ངོ་མ་དེ་ཡིན་ལ། འཆི་བ་ནི་བདེ་བ་དང་། ཞི་བ། འཇིགས་སྣང་མེད་པ་བཅས་ཡིན། ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་འཆི་བ་ཕྱི་བཤོལ་བྱེད་ཐབས་ཤིག་མེད། མི་ཚང་མས་འཆི་བའི་ལམ་དུ་འཇུག་དགོས་ཤིང་། ནང་པའི་གཞུང་དུ་ང་ཚོ་མའི་མངལ་ནས་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འཆི་བ་རང་བཞིན་གྱིས་ང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་ཡོད། དཔེར་ན། ལུས་དང་དེའི་གྲིབ་མ་ལྟ་བུ་རེད། ང་ཚོ་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ཡིན་ཞིང་། འཆི་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་གིས་བསྐྱེད་མིན་ལ་ངེས་པ་ཅི་ཡང་མེད། འཆི་བའི་སྐབས་སུ་དམ་པའི་ཆོས་མ་གཏོགས་ཅི་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཕན་མི་ཐོགས། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ནས་འཆི་བ་སྒོམ་པ་ཡིན་ན། གློ་བུར་དུ་འཆི་བ་བཙན་ཐབས་སུ་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་དེའི་ཕྱོགས་སུ་འཇིགས་སྣང་དང་སེམས་ཁྲལ་ཉུང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། READ MORE:   དབང་འདུས་ལགས་དང་ལྷན་དུ་ཁ་བརྡ་བྱས་པའི་ཉིན་ཐོ

“In brief, disciples, wherever you live, always remember and never forget all the advice I have given you;
Then we will meet again in joy. That is my heart advice.”
From Heartfelt Advice of Dharma Nectar,” written by Khenpo Karten Rinpoche.