༅༅།། བྷོ་སི་ཊོན་ཆོས་གྲོགས་རྣམས་ལ་གདམས་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་བར་ཆད་ལམ་ཁྱེར་སེམས་ཀྱི་སྨན་ཞེས་བྱ་བ།།

2023-10-23T17:22:49-07:00October 23rd, 2023|Rinpoche's Wisdom|Comments Off on ༅༅།། བྷོ་སི་ཊོན་ཆོས་གྲོགས་རྣམས་ལ་གདམས་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་བར་ཆད་ལམ་ཁྱེར་སེམས་ཀྱི་སྨན་ཞེས་བྱ་བ།།

༄༅།། བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་བཞིའི་འགྲེལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཐར་པའི་ས་བོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

2023-10-23T17:23:43-07:00October 23rd, 2023|Rinpoche's Wisdom|Comments Off on ༄༅།། བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་བཞིའི་འགྲེལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཐར་པའི་ས་བོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
Go to Top