Recent Posts by Khenpo Karten Rinpoche and the MDC Volunteers

See more blog posts at http://www.khenpokarten.org/


Homage and Prostrations to Buddha Shakyamuni

May 23rd, 2024|

https://www.youtube.com/watch?v=SA0-GlwUsH8 ༅ ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེའི་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས།། TABKHÉ TUKJÉ SHAKYÉ RIK SU TRUNG With skillful means and compassion, you were born in the Sakya clan, གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་བདུད་ཀྱི་དཔུང་འཇོམས་པ།། SHYEN GYI MI TUB DU KYI PUNG JOMPA Unconquerable by others, you

དབང་འདུས་ལགས་དང་ལྷན་དུ་ཁ་བརྡ་བྱས་པའི་ཉིན་ཐོ

May 20th, 2024|

དབང་འདུས་ལགས་དང་ལྷན་དུ་ཁ་བརྡ་བྱས་པའི་ཉིན་ཐོ དེ་རིང་གི་ཉིན་ཐོ་རུ་ང་ཡི་གྲོགས་པོ་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁོང་ནི་ནེའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བཞུགས་པའི་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། འབྲས་ནད་ཚབས་ཆེན་གྱིས་ཡུན་རིང་མནར་ཏེ་འཆི་ལ་ཉེ། ཐ་ན་གནས་སྟངས་འདི་འདྲའི་འོག་ཏུའང་། ཁོང་ལ་བདེ་སྐྱིད་དང་། ཞི་བདེ། དྲིན་ཤེས་བཅས་ཀྱི་སེམས་ཚོར་ལྡན་ཞིང་ད་དུང་འཆི་བར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་ཡོད། ཁོང་གིས་ད་རེས་འཆི་བ་ལ་འཛིན་པའི་ལྟ་སྟངས་འདི་ནི། རང་ཉིད་ཙམ་མ་ཟད་གཞན་དག་ལའང་དཔེ་མཚོན་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། འཆི་བའི་སྐབས་སུ་མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་ལ་བསམ་གཞིག་བྱེད་པ་དང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་བསྟན་ཡོད། མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་ལ་བསམ་གཞིག་བྱས་ན། འཆི་བ་ལ་ཞི་བདེ་དང་སྐྱེ་བ་བཟང་པོ་ཞིག་ལེན་ཐུབ། ངས་སྒོམ་གྱི་སྙིང་པོ་མི་རྟག་པ་ཞེས་པའི་ཉིན་ཐོའི་ནང་དུ་དེའི་སྐོར་རྒྱས་པར་བྲིས་ཡོད། མི་རྟག་པ་སྒོམ་པ་ལ་ཕན་ཡོན་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང་། མི་རྟག་པ་སྒོམ་པ་ནི་འཆི་བའི་གྲ་སྒྲིག་ངོ་མ་དེ་ཡིན་ལ། འཆི་བ་ནི་བདེ་བ་དང་། ཞི་བ། འཇིགས་སྣང་མེད་པ་བཅས་ཡིན། ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་འཆི་བ་ཕྱི་བཤོལ་བྱེད་ཐབས་ཤིག་མེད། མི་ཚང་མས་འཆི་བའི་ལམ་དུ་འཇུག་དགོས་ཤིང་། ནང་པའི་གཞུང་དུ་ང་ཚོ་མའི་མངལ་ནས་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འཆི་བ་རང་བཞིན་གྱིས་ང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་ཡོད། དཔེར་ན། ལུས་དང་དེའི་གྲིབ་མ་ལྟ་བུ་རེད། ང་ཚོ་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ཡིན་ཞིང་། འཆི་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་གིས་བསྐྱེད་མིན་ལ་ངེས་པ་ཅི་ཡང་མེད། འཆི་བའི་སྐབས་སུ་དམ་པའི་ཆོས་མ་གཏོགས་ཅི་ཞིག་གིས་ཀྱང་ཕན་མི་ཐོགས། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ནས་འཆི་བ་སྒོམ་པ་ཡིན་ན། གློ་བུར་དུ་འཆི་བ་བཙན་ཐབས་སུ་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་དེའི་ཕྱོགས་སུ་འཇིགས་སྣང་དང་སེམས་ཁྲལ་ཉུང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། READ MORE:   དབང་འདུས་ལགས་དང་ལྷན་དུ་ཁ་བརྡ་བྱས་པའི་ཉིན་ཐོ

The Four Dharmas of Gampopa

May 20th, 2024|

Please bless the minds of all beings to turn towards Dharma. Please bless us that Dharma may become the actual path. Please bless us that our path may be cleared of delusion. Please bless us

Thank you Garden Volunteers!

May 20th, 2024|

Thank you everyone for volunteering to clean the garden after our Saturday morning meditation session today. Truly appreciate all your time and effort. Special thanks also to Rachel for bringing those delicious strawberries tea and