གཏེར་སྟོན་ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་རིན་པོ་ཆེ་རྨི་ལམ་ནང་ནས་མཇལ་བ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢་ཟླ་བ་༡་པོའི་ཚེས་པ་༡༧ དགུང་མོ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་པའི་སྐབས་སུ་འཆར་ཅན་ལྟར་དུ་ཡོད་པའི་འཛུམ་ནང་ནས་བོད་རིགས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་སོགས་དང་ལྷན་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཆོ་ག་འདོན་སྒོམ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་རིང་མཉམ་དུ་བྱས་ནས་མ་ཉལ་བའི་གོང་དུ་ཕྲིན་བཅོལ་ཡེ་ནས་མ་བྱས་པར་ཡུན་རིང་སྣང་མེད་དུ་ཤོར་བའི་བོད་སྐྱོང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་དང་། ལྷག་པར་ངོས་ཀྱི་ཕ་སྐྱེས་ཀྱི་ཡུལ་ལྷ་ཟོར་དོར་ཆེན་པོ་བཙན་རྒོད་མདོ་ཁམས་སྐུ་རྒྱལ་ལའང་ཕྲིན་བཅོལ་མདོར་བསྡུས་ཞིག་གཏང་ནས་ཉལ་སར་སོང་ནས་གཉིད་དུ་ཡུར།
ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་བཞི་ཙམ་གྱི་སྐབས་སུ་རྨི་ལམ་འདི་འདྲ་ཞིག་གཏང་། ང་ནི་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་འདྲ་བོ་ཤིང་གི་སྒོམ་ཁང་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཁ་འདོན་འདྲ་བྱས་ནས་བསྡད་འདུག ཁང་པ་དེར་ཤེལ་གྱི་སྒེའུ་ཁུང་ཞིག་འདུག སྒེའུ་ཁུང་རྒྱབ་ལོགས་ནས་མི་ཞིག་གིས་ང་ཡི་མིང་ནས་བཟུང་ནས་འབོད་ཀྱི་འདུག མི་དེས་འདི་ལྟར་ཟེར། ༼ཁྱོད་རང་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ནས་ཁང་པའི་ཕྱི་ལ་ཤོག་གསུང་གི་འདུག༽ཟེར་ངས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་སུ་རེད་དྲིས་ཀྱང་ཁོས་ལན་སྟེར་མ་སོང་། ངས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་སུ་ཡིན་ནམ་མི་དེ་ལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ན་བསམ་ནས་ཁ་འདོན་རྣམས་མཚམས་བཞག་ནས་ཁང་པའི་ཕྱི་རུ་ཐོན་པ་ཡིན། ཁང་པའི་ཕྱི་ནས་གཡས་གཡོན་ཚང་མར་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་བཙལ་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཁང་པའི་རྒྱབ་ལོགས་སུ་སོང་དུས་མཐོ་ལ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཤིང་གི་སྒོམ་ཁང་ཞིག་གི་སྒེའུ་ཁུང་ནང་ནས་མི་ཞིག་གི་མགོ་བོ་མཐོང་གི་འདུག། ང་དེར་ཆེད་དུ་གཏད་ནས་སོང་བས་ཁང་པའི་འཁྲིས་སུ་སླེབས་པ་དང་མཉམ་དུ་གོས་ཆེན་དམར་སེར་གྱི་སྟོད་འབོག་མནབས་ཞིང་མགུལ་ལ་བོ་དྷི་ཙི་ཏའི་ཕྲེང་བ་ཆུ་ལོང་ཙམ་ཞིག་གྱོན་ནས་བགྲེས་ཉམས་ཅན་གྱི་བླ་མ་ཞིག་གིས་སྤྱན་ཁྲ་གོར་གོར་ང་ལ་གཟིགས་ནས་བཞུགས་འདུག

http://www.khenpokarten.org/2022/02/blog-post.html