During Monday Medicine Buddha prayers on July 17, 2023, Rinpoche shared with us this text:

༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་གསོལ་འདེབས་ས་སྐྱ་ནད་གྲོལ་མ།

The Verses That Saved Sakya from an Epidemic

A Prayer for Quelling the Fear of Diseases

The vajra words of Thangtong Gyalpo, the siddha

 

ལས་དང་གློ་བུར་རྐྱེན་ལས་གྱུར་པ་ཡི། །

lé dang lobur kyen lé gyurpa yi

May every illness that preys on sentient beings’ minds

གདོན་དང་ནད་དང་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་སོགས། །

dön dang né dang jungpö tsewa sok

Caused by karma and incidental conditions,

སེམས་ཅན་ཡིད་མི་བདེ་བའི་ནད་རྣམས་ཀུན། །

semchen yi midewé né nam kün

Be it attacks by dark forces, disease or elemental spirits,

འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

jikten kham su jungwar magyur chik

Never occur anywhere throughout this world!

 

ཇི་ལྟར་གཤེད་མས་འཁྲིད་པའི་གསད་བྱ་བཞིན། །

jitar shemé tripé seja zhin

May all the suffering of diseases that snatch life away,

སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ལུས་སེམས་འབྲལ་བྱེད་པའི། །

kechik chik la lü sem dral jepé

Tearing body and mind apart in an instant,

སྲོག་འཕྲོག་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། །

sok trok né kyi dukngal jinyé pa

Like the executioner who’s dragged his victim to their death,

འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

jikten kham su jungwar magyur chik

Never occur anywhere throughout this world!

 

འཆི་བདག་གཤེན་རྗེའི་ཁ་ནང་ཚུད་པ་ལྟར། །

chidak shen jé kha nang tsüpa tar

May epidemics, be they short-lived or enduring,

ནད་ཀྱི་མིང་ཙམ་ཐོས་པས་སྐྲག་བྱེད་པའི། །

né kyi ming tsam töpé trak jepé

The very names of which strike terror equal

ཉིན་གཅིག་པ་དང་རྟག་པའི་རིམས་སོགས་ཀྱིས། །

nyin chikpa dang takpé rim sok kyi

To that of falling into the jaws of Yama, Lord of Death,

ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་གནོད་པར་མ་གྱུར་གཅིག །

lüchen kün la nöpar magyur chik

Never cause harm to any living beings.

 

གནོད་པའི་བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང་། །

nöpé gek rik tongtrak gyechu dang

May eighty thousand classes of harmful obstructers,

གློ་བུར་ཡེ་འདྲོགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་དང་། །

lobur yé drok sumgya druk chu dang

Three hundred and sixty spirits who strike without warning,

བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་ལ་སོགས་པ་ཡིས། །

zhigya tsa zhi né lasokpa yi

Four hundred and four types of disease and more,

ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་འཚེ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །

lüchen kün la tsewar magyur chik

Never cause harm to any living beings.

 

ལུས་སེམས་བདེ་བ་མ་ལུས་འཕྲོག་བྱེད་པའི། །

lü sem dewa malü trok jepé

May all the sufferings due to turmoil in the four elements,

འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། །

jung zhi trukpé dukngal jinyé pa

That strip body and mind of every trace of well-being,

མ་ལུས་ཞི་ཞིང་མདངས་སྟོབས་ལྡན་པ་དང་། །

malü zhi zhing dang tob denpa dang

Be eliminated, granting us radiance, strength, and a long life,

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་ཤོག །

tsering nemé dekyi denpar shok

Free from sickness, and endowed with inner peace and happiness.

 

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང། །

lama könchok sum gyi tukjé dang

Through the compassion of the gurus, Buddha, Dharma and Saṅgha,

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ནུས་མཐུ་དང་།

khandro chökyong sungmé nütu dang

The power of ḍākinīs, Dharma protectors and guardians,

ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །

lé dré luwa mepé den tob kyi

And the strength of the unfailing truth of cause and effect,

བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཚད་འགྲུབ་པར་ཤོག །

ngowa mönlam tab tsé drubpar shok

Let these prayers of ours be fulfilled, exactly as we wish!

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་ནད་རིམ་མི་གཅིག་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བར། སྔགས་བོན་རྣམས་ཀྱིས་མདོས་གཏོར་སྨན་སྔགས་སྲུང་བ་སོགས་གང་བསྒྲུབས་ཀྱང་མ་ཕན་པར་གདན་ས་སྟོངས་ལ་ཐུག་པའི་སྐབས། རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་མ་ནམ་མཁའ་མའི་སྐྱབས་འགྲོ་གྱིས། མ་ཎི་སྒྲོངས། སྨོན་ལམ་འདི་ཐོབ་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་བགྱིས་པ་ལ་བརྟེན་ནད་ཡམས་ཐམས་ཅད་འཕྲལ་དུ་ཆད་པས་ས་སྐྱ་ནད་གྲོལ་མའི་སྨོན་ལམ་ཞེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྲགས་སོ།། །།

It happened in the past that an epidemic was spreading from one individual to the next at the great seat of the Glorious Sakya tradition, and yet whatever practices the masters of mantra and Bön tried, such as ransom rituals, tormas, medicinal mantras, protective amulets and rituals, they had no effect. The monastery was in danger of disappearing altogether. But then, the great siddha Thangtong Gyalpo told everyone to recite the refuge prayer that begins, “All mother sentient beings as infinite as space…”,1 accumulate a number of Maṇi mantras, and then say this very prayer. They did as instructed, and as a result the entire epidemic stopped at once. This is why this prayer, its vajra words emanating clouds of blessings, became renowned as ‘The Verses That Saved Sakya from an Epidemic.’

 

1)

༄༅། །གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྐྱབས་འགྲོ།

The Outer, Inner and Secret Refuge Practice of the Mahāsiddha Thangtong Gyalpo

revealed to Ka Ngapa Paljor Sherab

 

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

ma namkha dang nyampé semchen tamché lama sangye rinpoche la kyab su chi o

All mother sentient beings as infinite as space take refuge in the guru, the precious buddha.

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

sangye chö dang gendün nam la kyab su chi o

In the Buddha, Dharma and Saṅgha, we take refuge.

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

lama yidam khandrö tsok la kyab su chi o

In the assembly of gurus, yidam deities and ḍākinīs, we take refuge.

རང་སེམས་སྟོང་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

rangsem tongsal chö kyi ku la kyab su chi o

In the dharmakāya, the inseparable emptiness and clarity of our own minds, we take refuge.

ཞེས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ཆོས་རྗེ་བཀའ་ལྔ་པར་གནང་ནས་འདི་དགེ་སློང་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ལ་བྱིན་ཅིག་དེས་འཛམ་གླིང་གི་མི་ལ་བསྒྲགས་ནས། གནས་སྐབས་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསལ། ངན་སོང་ལས་སྐྱོབ་པར་བྱེད་དོ་གསུངས་པ་བྱིན་རླབས་ཅན་ནོ། །དགེའོ།། །།

This prayer carries the blessing of Avalokiteśvara, who transmitted it to the Lord of Dharma Ka Ngapa and told him to give it to Gelong Tsöndru Zangpo (Thangtong Gyalpo), saying that if he taught it to the people of this world, it would dispel all sickness, negative influences and obstacles right now, and then also grant protection from the lower realms. Virtue!


Both texts are courtesy, and amazing generosity of the Lotsawa House publishers, who put Dharma texts online for free.  “Dharma, On the House.”  The texts can be found at this web address in English, Tibetan, and many other languages:  https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/thangtong-gyalpo/prayer-pacifying-fear-illness#ref1

Image: Thangtong Gyalpo, courtesy of Dzongsar Khyentse Rinpoche