༅ ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེའི་ཤཱཀྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས།།

TABKHÉ TUKJÉ SHAKYÉ RIK SU TRUNG

With skillful means and compassion, you were born in the Sakya clan,

གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་བདུད་ཀྱི་དཔུང་འཇོམས་པ།།

SHYEN GYI MI TUB DU KYI PUNG JOMPA

Unconquerable by others, you vanquished Mara’s hordes,

གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརྗིད་པའི་སྐུ།།

SER GYI LHUN PO TABUR JIPÉ KU

Your physical form resplendent, like a mountain of gold

ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

SHAKYÉ GYAL PO KHYO LA CHAK TSAL LO

To you, the King of Sakyas, I pay homage!

ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

OM MUNE MUNE MAHA MUNAYE SOHA

OM MUNE MUNE MAHA MUNAYE SOHA

སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྩོད་ལྡན་སྙིགས་མའི་ཞིང་།།

NYING JÉ CHEN PO TSO DEN NYIK MÉ SHYING

With your great compassion, you embraced this turbulent and degenerate world.

བཟུང་ནས་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་བཏབས།།

ZUNG NÉ MON LAM CHEN PO NGAB GYA TAB

And made five hundred mighty aspirations.

པད་དཀར་ལྟར་སྔགས་མཚན་ཐོས་ཕྱིར་མི་ལྡོག།།

PEKAR TAR NGAK TSEN TO CHIR MINDOK

You are as exalted as the white lotus; whoever hears your name shall never return to samsara .

སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

TONPA TUK JÉ CHEN LA CHAK TSAL LO

Most compassionate teacher, to you I pay homage!

ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

OM MUNE MUNE MAHA MUNAYE SOHA

OM MUNE MUNE MAHA MUNAYE SOHA

གང་ཚེ་རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་ཁྱོད་བལྟམས་ཚེ།།

GANG TSÉ KANG NYI TSO WO KHYO TAM TSÉ

When you were born, chief among human beings,

ས་ཆེན་འདི་ལ་གོམ་པ་བདུན་བོར་ནས།།

SA CHEN DI LA GOM PA DUN BOR NÉ

You took seven steps on this earth and said:

ང་ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མཆོག་ཅེས་གསུངས།།

NGA NI JIK TEN DI NA CHOK CHÉ SUNG

In this world I am supreme.”

དེ་ཚེ་མཁས་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

DE TSÉ KHE PA KHYO LA CHAK TSAL LO

To you, I wise one, I pay homage!

ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

OM MUNE MUNE MAHA MUNAYE SOHA

OM MUNE MUNE MAHA MUNAYE SOHA

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབས་པའི་མཐུས།།

KHYÉ LA TO CHING SOL WA TAB PÉ TU

Through the power of our praising you and this prayer,

བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ།།

DAK SOK GANG DU NE PÉ SA CHOK SU

In whatever lands we dwell, may

ནད་དང་དབུལ་འཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་།

NÉ DANG WUL PONG TAP TSO SHYI WA DANG

Illnesses, negativity, poverty, and conflict be quelled,

ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ།།

CHO DANG TASHI PHEL WAR DZÉ DU SOL

And Dharma and auspiciousness increase and spread.

 

Happy Saga Dawa to all my Dharma brothers and sisters . May we dedicate all the merits we’ve accumulated to the happiness of all sentient beings. Tashi delek. ~Khenpo Karten Rinpoche (posted to YouTube on 5/22/24)