53 ཁྱེད་རང་གིས་ཆོས་ཁས་མ་བླངས་ཀྱང་འགྲིག ཡིན་ནའང་ཁྱེད་རང་མ་དགའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་པུས་ཆོས་ལུགས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཐབས་སྡུག་དེ་ཡག་པོ་མ་རེད།

It is okay not to accept religion; that is up to you. It is unfortunate, however, if you discount all spiritual perspectives just because you don’t like religion.