60 ཁྱེད་རང་ལ་བདེན་པ་ཡོད་ན་དུས་ནམ་ཡང་སེམས་ཤུགས་ཆགས་དགོས་དོན་མེད། བདེན་པ་ནི་ནམ་ཡང་ཕམ་མི་སྲིད། བདེན་པ་ནི་དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲིམས་དཔོན་ངོ་མ་དེ་ཡིན་པས་མཐའ་མཇུག་གི་རྒྱལ་ཁ་དེ་ཁྱེད་རང་ལ་མ་གཏོགས་མེད།

If we have the truth we need never be discouraged; truth can never be defeated. Truth is decided by honest, objective judgment. In the end, none but truth will be victorious.