17 མང་པོའི་དཀྱིལ་ནས་ཁ་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས། མི་བསད་བྱེད་ནི་ལག་པའི་མཚོན་ཆ་གཅིག་པུ་མིན།

ཚིག་གིས་ཀྱང་མི་བསོད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཚིག་ལ་མཚོན་ཆ་མེད་ཀྱང་མི་སེམས་དུམ་བུར་བཏུབས། ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན།

Among many people be careful what you say. It is not only weapons that kill.
Words also kill. Though words don’t carry weapons they can decimate a person’s mind.