།རྒྱལ་ཀུན་གསང་གསུམ་རབ་འབྱམས་གཅིག་བསྡུས་ཀྱི་བདག་ཉིད།
།རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ཁུར་ཆེན་ཕྲག་པ་རུ་བསྣམས་ཤིང་།
།རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་རང་འཐོར་བའི།།
།རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ལ་བཅོས་མིན་གྱིས་འདུད་དོ།

GYAL KUN SANG SUM RAB JAM CHIK DU KYI DAK NYI

GYAL WE DZED PA KUR CHEN TRAK PA RU NAM SHING

GYAL SE NAM KYI NGAK PEY ME TOK RANG TOR WE

GYAL WANG KAR MA PA LA CHOE MIN GYI DU DO

Great being who embodies the infinite array of the Three Secrets of All Victorious Ones,
You who took the great responsibility of the enlightened deeds of the Victorious Ones upon your own shoulders,
You upon whom the Bodhisattva Heirs of the Victorious Ones themselves scatter their flowers of praise;
I bow down with uncontrived respect to the Karmapa, Lord of Victorious Ones.

།བརྩེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཀློང་ནས།
།གསང་གསུམ་རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་གཅིག་བསྡུས་ཀྱི་བདག་ཉིད།
།སྐྱབས་གཅིག་ཁོ་བོའི་བླ་མ་བུདྡྷ་ཡི་མཚན་ཅན།
།བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་དུ་བསྙེན་ནོ།

TSE CHEN YE SHE GYU ME CHO TRUL GYI LONG NE

SANG SUM GYAL WE DZE PA CHIK DU KYI DAK NYI

KYAP CHIK KO WOE LA MA BUDDHA YI TSEN CHEN

JANG CHUB MA TOP BAR DU DRAL ME DU NYEN NO

From the expanse of the illusory magical display of great loving-kindness and primordial wisdom,
The sovereign master who embodies the enlightened deeds of the Victorious Ones’ Three Secrets,
My only refuge, my Guru who bears the name “Buddha” (Sangyé);
I shall serve you always, without rest, until enlightenment is attained.

།ཁྱེད་ནི་བགྲང་ཡས་བསྐལ་པ་མང་པོ་ཡི་གོང་རོལ།
།ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐའ་ཡས་པ་རུ་བརྒལ་ཞིང་།
།སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ཅོད་པཎ་དུ་འཆང་ནས།
།སྙིང་སྟོབས་བཙན་པོས་ཞིང་འདིར་ཕེབས་པ་དེ་ཨེ་མ།

KYE NI DANG YE KAL PA MANG PO YI GONG ROL

TSOK NYI GYA TSOE PHA THA YE PA RU GAL SHING

SANG GYE SHE PE TSEN NYEN CHOE PAN DU CHANG NE

NYING TOP TSEN POE SHING DIR PEP PA DE EH MA

Long ago, in many previous eons beyond reckoning,
You crossed the further shore of the boundless ocean of the Two Accumulations,
And, bearing the crown of the famous name of “Buddha” (Sangyé),
Through strong determination, you arrived here in this world – how amazin

།ཆུང་དུས་དམ་པའི་རང་རྟགས་ལྷན་སྐྱེས་སུ་མངའ་ཞིང་།
།ཕལ་པའི་སྤྱོད་ལས་འགོངས་ཞིང་རླུང་ནུས་ཀྱི་གྲུབ་རྟགས།
།མ་འོངས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་ཕེབས་པ་འདི་བསམ་ན།
།ཁྱེད་ནི་མིང་དོན་ལྡན་པའི་ཡ་མཚན་གྱི་ཁྱེའུ།

CHUNG DU DAM PE RANG TOK LHEN KYE SU MANG SHING

PEL PE CHOE LE GONG SHING LUNG NU KYI DRUP TOK

MA ONG TEN DROE DUN DU PEP PA DI SAM NA

KYE NI MING DEN PE YA TSEN GYI KYE’U

Innately possessing the characteristic signs of spiritual transcendence from a young age,
You passed beyond ordinary conduct, and manifested the signs of mastery over the inner energies (prāṇa);
When one considers your arrival for the sake of the Buddha’s Teachings and living beings in the future,
You are indeed a wonderful person, whose name is deeply meaningful.

།ཡང་དར་བསྟན་སྲིད་མེ་རོའི་ལྷ་ལམ་གྱི་ངོགས་སུ།
།འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་བཟང་འོད་སྟོང་རང་འཕྲོ་བའི།
།སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་གཙུག་ནོར་ངེས་དོན་གྱི་དཔུང་གཉེན།
།ང་ཡི་བླ་མ་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་ཁྱེད་དྲན་ནོ།

YANG DAR TEN SI ME ROE LHA LAM GYI NGOK SU

KHOR LO SUM GYI DZE ZANG OE TONG RANG TRO WE

DRUP GYU TEN PE TSUK NOR NGE DUN GYI PUNG NYEN

NGA YI LA MA NAM KHE NOR BU KYE DREN NO

Rekindling the cinders of the religious and secular doctrines of Tibet,
You caused the thousandfold lights of the benevolent deeds of the Three Turnings of the Dharma Wheel to
shine forth in the heavenly paths of the sky;Crown jewel of the teachings of the Practice Lineage, faithful defender of the definitive meaninI remember you, my Guru, the jewel of the sky.

།རིག་གསར་ཀླ་ཀློའི་སྤྱོད་ངན་ཆེར་སྙིགས་ཀྱི་དུས་འདིར།
།ཁྱེད་ཀྱི་ལྷག་བསམ་སྙིང་སྟོབས་གོ་ཆ་རང་བགོས་ནས།
།ཟལ་མོ་སྒང་འདིར་ལུགས་གཉིས་ལམ་སྟོན་གྱི་བླ་དཔོན།
།ང་ཡི་བླ་མ་ཨ་དྷི༔ཕོ་རྒོད་ཁྱེད་དྲན་ནོ།

RIK SAR LA LOE CHOE NGEN CHER NYIK KYI DU DIR

KYE KYI LHAK SAM NYING TOP KO CHA RANG GOE NE

ZEL MO GANG DIR LUK NYI LAM TUN GYI LA PON

NGA YI LA MA AH DI PHO GOD KYE DREN NO

In this degenerate time, when both new sciences and evil barbaric behavior are flourishing,
You donned the armor of altruistic determination,
And acted as a spiritual leader in the Zalmo District of Kham, showing the ways of the two traditions, spiritual and temporal;I remember you, my Guru, the courageous man of Adhi.

།བཀའ་གཏེར་མདོ་སྔགས་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་ཆུ་མགོ།
།སྐམ་ལ་ཉེ་དུས་རིས་མེད་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་གངས་རིར།
།གདམས་པའི་ཆུ་གཏེར་འབུམ་ཕྲག་ཡུར་བ་རུ་དྲངས་པའི།
།ང་ཡི་བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ།

KA TER DO NGAK WANG LUNG MEN NGAK GI CHU GO

KAM LA NYE DU RI ME KHE DRUP KYI GANG RIR

DAM PE CHU TER BUM TRAK YUR WA RU DRANG PE

NGA YI LA MA SANG GYE TEN DZIN KYE KYEN NO

When the source of the river of the empowerments, transmissions and instructions of Kama, Terma, Sūtra and Tantra had
nearly dried up,Upon the snowy mountain of non-sectarian learning and accomplishment,You brought forth canals of irrigation to the hundred thousand seas which house the treasury of spiritual teachings;
May you, my Guru, upholder of the Buddha’s Teachings (Sangyé Tenzin), please think of me.

།དེང་དུས་བསྟན་པ་ནུབ་རིའི་ཕྲག་པ་རུ་གཞོལ་ཅིང་།
།བསྟན་འཛིན་ཕལ་ཆེར་ཚེ་འདིའི་འདོད་ཡོན་ལ་གཡེང་དུས།
།ཁྱེད་ཀྱིས་ཚེ་འདིའི་སྙན་གྲགས་རྡོག་རྫིས་སུ་བཏང་བའི།
།ང་ཡི་བླ་མ་འགྲན་གྱི་དོ་མེད་དེ་མཁྱེན་ནོ།

DENG DU TEN PA NUB RI PHAK PA RU SHOL CHING

TEN DZIN PEL CHER TSE DI DOE YUN LA YENG DU

KYE KYI TSE DI NYEN DRAK DOK DZI SU TANG WE

NGA YI LA MA DREN GYI DO ME DE KYEN NO

Dedicating yourself to shouldering the waning of the Buddha’s Teachings in modern times,
When most of those who hold those Teachings are distracted by the desirable objects of this life,
You trampled underfoot the fame and reputation of this life;
May you, my Guru, one who is without peer, please think of me.

།མཐོན་པོར་ངོ་སྲུང་དམའ་ལ་ཁྱད་གསོད་རང་མེད་ཅིང་།
།ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་སྡེ་དགོན་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ།
།རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་གཞོལ་བའི།
།ང་ཡི་བླ་མ་འགྲོ་བའི་དེད་དཔོན་ཁྱེད་དྲན་ནོ།

TUN POR MGO SUNG MA LA KYE SOE RANG ME CHING

NYEN TSEN DU DRUK DE GUN SEM CHEN GYI DUN DU

GYEL SE JANG CHUB SEM PEY CHOE PA LA SHOL WE

NGA YI LA MA DRO WE DED PON KYE DREN NO

Never saving face to those in high positions and ignoring those in low ones,
While staying in seclusion during the six periods of day and night, for the benefit of sentient beings,
You exerted yourself in the practices of the Bodhisattvas, Heirs of the Victorious Ones;
I remember you, my Guru, the captain of living beings.

།བསྟན་འཛིན་ཟེར་ནས་ས་སྟེང་བསྟན་བཤིགས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཅིང་།
།བསྟན་པའི་སྣང་བ་ཀླ་ཀློའི་གྲིབ་མ་ཡིས་སྒྲིབ་དུས།
།བསྟན་ལ་མཛད་པ་དཀར་པོ་འོད་དཀར་གྱི་གོང་བུ།
།ང་ཡི་བླ་མ་དུང་ཟླ་དཀར་ཆུང་དེ་དྲན་ནོ།

TEN DZIN ZER NE SA TENG TEN SHIK KYI KYAP CHING

TEN PE NAG WA LA LOE DRIP MA YI DRIP DU

TEN LA DZE PA KAR PO OE KAR GYI GONG BU

NGA YI LA MA DUNG DHA KAR CHUNG DE DREN NO

When this world is filled with so-called “upholders of the Buddha’s Teachings” who destroy those Teachings,As the illuminating radiance of the Teachings became obscured by the shadows of barbarians,
You appeared as a sphere of white light, radiating your enlightened deeds for the sake of the Teachings;
I remember my Guru, the little conch-white moon.

།ནང་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་བེཌཱུའི་ཡོལ་གོ་ཡི་ནང་དུ།
།རྩ་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་སྣ་མང་གི་དབུས་སུ།
བརྩེ་བས་སྨིན་གྲོལ་གདམས་ངག་ཐོགས་མེད་དུ་རྩོལ་མཁན།
།ང་ཡི་བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ།

NANG CHEN NYER NGE BE DU YOL GO YI NANG DU

TSA CHEN TEN DZIN NOR BU NA MANG GI WU SU

TSE WE MIN DROL DAM NGAK TOK MED DU TSOL KEN

NGA YI LA MA YID ZHIN NOR BU KY KYEN NO

Within the precious vessel of the twenty-five districts of Nangchen,
Amidst a wide variety of sacred jewels who uphold the Buddha’s Teachings
Out of loving-kindness,
you endeavored without hindrance in the essential instructions of ripening and liberation;May you, my Guru, the wish-fulfilling jewel, please think of me.

།ཆོས་བརྒྱད་གསེར་གྱི་ཁྲི་འཕངས་མཐོན་པོ་ལ་མི་དགྱེས།
།བླ་གཟུགས་དཔོན་མ་བླ་ཡི་ཆེ་ཚུགས་དེ་མི་དགོས།
ཁྱེད་ནི་ངེས་དོན་རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་ཡི་བདག་པོ།
།ང་ཡི་བླ་མ་འཁྲུལ་ཞིག་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ།

CHOE GYE SER GYI DRI PANG TON PO LA MI GYE

LA ZUK PON MA LA YI CHE CHUK DE MI GOE

KYE NI NGE DUN TOK PE TEN PA YI DAK PO

NGA YI LA MA TRUL SHIK GYAL PO KYE KYEN NO

Finding no pleasure in the tall golden throne of the eight worldly preoccupations,
You had no need for the self-important airs of a high lama, nor assumed the image of an important lama,
Yet you were a true master of the teachings which lead to realization of the definitive meaning;
May you, my Guru, the king of destroyers of delusion, please think of me.

།གཤིན་པོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་འཕོ་འདེབས་ཀྱི་བླ་མ།
།ཉམ་ཆུང་འབྱོར་མེད་རྣམས་ལ་དྲིན་ཅན་གྱི་ཕ་རྒན།
།འུ་ཅག་ནང་ཆེན་པ་ལ་བསླུ་མེད་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན།
།བླ་རྒན་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་ནོ།

SHIK PO TONG TRAK MANG POR PHO DEP KYI LA MA

NYAM CHUNG JOR ME NAM LA DRIN CHEN KYI PHA GEN

WU CHAK NANG CHEN PA LA LU ME KYI KYAP GON

LA GEN SANG GYE TEN DZIN NYING WU NE DREN NO

Lama who performed the transference of consciousness (phowa) for many thousands of those who passed away,
Old father who was kindly to those modest and bereft of wealth,
Unfailing Lord of Refuge for us, the people of Nangchen,
I remember my Guru, the old lama Sangyé Tenzin, from the depths of my heart.

།ཆོས་དང་རིགས་ལ་དུང་བའི་གངས་ཅན་པའི་ཕོ་རྒོད།
།ཆོལ་གསུམ་བྲང་གིས་གཤགས་ཀྱང་ཁྱེད་འདྲ་ཞིག་མི་རྙེད།
།ཨེ་མ་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་བསོད་ནམས་དེས་མ་འཆུན།
།ང་ཡི་བླ་མ་དཔའ་བོ་གཡུལ་རྒྱལ་དེ་མཁྱེན་ནོ།

CHOE DANG RIK LA DUNG WE GANG CHEN PE PHO GOE

CHOL SUM DRANG GI SHAK KYANG KYE DRA SHIK MI NYE

EH MA GANG CHEN BOD KYI SOE NAM DE MA CHUN

NGA YI LA MA PA WO YUL GAYL DE KHYEN NO

Courageous man of the Land of Snows, who had sincere affection for both his religion and his people,
Even if one were to scour the dwellings of the three regions of Tibet, no one like you could be found. Incredible!
The merit of the Snowy Land of Tibet has still not withered;
May my Guru, a warrior who was victorious in battle, please think of me.

།ཤེས་མེད་ཅོལ་ཆུང་འགའ་ཡི་བྱ་སྤྱོད་རྣམས་མཐོང་དུས།
།གདོང་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས་སྙིང་རྗེ་ཡི་ཁྲོ་ཚིག།
།ཆ་ལུགས་མ་བརྗེ་སྐད་ཡིག་མ་བརྗེད་རྣམས་གསུངས་པའི།
།རིན་བྲལ་བསླབ་བྱ་འདི་རྣམས་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་སོང་།

SHE ME CHOL CHUNG GA YI JA CHOE NAM TONG DU

DONG LA DZUP MO TSUNG NE NYING JE YI TRO TSIG

CHA LUK MA JE KE YIG MA JE NAM SUNG PE

RIN DREL LAP JA DI NAM NYING BU NE DREN SONG

When seeing the behaviors of some naive people of little understanding,
You would point your finger at their faces, and speak wrathful words of compassion,
Saying, “Don’t change your traditional clothing!”, “Don’t forget your native language!”;
I recollect those priceless pieces of advice from the depths of my heart.

།མི་ངན་དཔོན་ཆེན་མགོ་བོ་ཐུ་ལུམ་གྱིས་བརྡུང་ཞིང་།
།ཁྲོས་ན་ཡ་མེད་རྒྱ་ཚ་ཞལ་དཀར་དང་འདྲ་བ།
།འབྱོར་མེད་གཉོམ་ཆུང་རྣམས་ལ་ཕྱག་ཡངས་ཀྱིས་སྐྱོང་བའི།
།ང་ཡི་བླ་མ་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ།

MI NING PON CHEN GO WO TU LUM GYI DUNG SHING

TROE NA YA ME GYA TSA SHEL KAR DANG DRA WA

JOR ME NYOM CHUNG NAM LA CHAK YANG KYI KYONG WE

NGA YI LA MA DREL TSE DUN DEN KYE KYEN NO

When beaten on the head by the hammers of evil people and high officials,
Like King Gesar’s brave ministers, you always maintained your integrity even in the face of hatred,
Protecting the poor and weak with open hands of generosity;
May you, my Guru, who benefited all those connected with him, please think of me.

།ཕྱི་ལྟར་སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྤྱོད་པ།
།ནང་ལྟར་བྱང་སེམས་སྙིང་རྗེའི་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་དཔའ་བོ།
།གསང་བ་རིམ་གཉིས་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཡི་སྐུ་བརྙེས།
།ང་ཡི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཁྱེད་དྲན་ནོ།

CHI TAR BE PE TUL SHUK NYEN THOE KYI CHOE PA

NANG TAR JANG SEM NYING JE GYAL SE KYI PA WO

SANG WA RIM NYI DE CHEN DOR JE YI KU NYE

NGA YI LA MA DOR JE DZIN PA KYE DREN NO

Outwardly, your conduct was that of the Śrāvakas, practicing the hidden discipline of self-control,
Inwardly, you were a hero of the compassionate Heirs of the Victorious Ones, practicing the conduct of the Bodhisattvas,
Secretly, you obtained the unchanging body, the Vajrakāya of great bliss, practicing the Two Tantric Stages
of Development and Completion;
I remember you, my Guru, the Holder of the Vajra (Vajradhara).

།ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀུན་གསལ་ལྷ་ལམ་གྱི་ངོགས་སུ།
།སྔར་མེད་ཞི་བདེའི་སྨོན་ལམ་འོད་སྟོང་དུ་འཕྲོས་ནས།
།ཡུལ་ལ་དགེ་བཅུའི་སྣང་བ་རྫོགས་ལྡན་གྱིས་ཁྱབ་པའི།
།བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ་ཡང་ཡང་ནས་དྲན་ནོ།

KYE KRI TUK KYE KUN SAL LHA LAM GYI NGOK SU

NGAR ME SHI DE MON LAM WOE TONG DU TROE NE

YUL LA GE CHU NANG WA DZOG DEN GYI KYAP PE

KA DRIN CHEN GYI LA MA YANG YANG NE DREN NO

The sun of your compassionate motivation cast its bright effulgence in the heavenly paths of the sky,
As the thousandfold lights of your unprecedented prayers of aspiration for peace and happiness shimmered forth;
Filling the land with visions of a Golden Age of the ten virtuous actions;
Again and again, I remember my Guru, whose kindness is so great.

།རེ་ཞིག་རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལམ་དུ་བསྐུལ་ཆེད།
།མ་འོངས་ཞལ་ཆེམ་ལུང་བསྟན་སྒྲིབ་མེད་དུ་གནང་ནས།
།གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ནང་གསལ་གཞི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཀྱང་།
།ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་འབྲལ་མེད་འདི་སྐྱིད་ལ།

RE SHIK TAK DZIN CHEN NAM CHOE LAM DU KUL CHE

MA ONG SHEL CHEM LUNG TEN DRIP ME DU NANG NE

ZUK KU KOD PA NANF SAL ZHI YANG SU TIM KYANG

YE SHE CHOE KU LA MA DREL ME DI KYI LA

In order to encourage certain people who cling to permanence to take the path of Dharma,
You granted the testament of your future predictions, without concealing anything;
Although the manifestation of your Nirmāṇakāya Form Body has dissolved into the inner luminosity of the ground of basic space,How happy it is to be inseparably connected to the Guru of the Wisdom Truth Body – the Dharmakāya!

།ལེ་བར་སྟོང་གིས་བརྒལ་བའི་ས་མཐའ་ཡི་བུ་ཆུང་།
།བླ་མ་ཡིད་ལ་དྲན་པའི་གདུངས་དབྱངས་འདི་གསན་ན།
།བརྩེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེའི་ཆོས་སྐུ་ཡི་ཀློང་ནས།
།འབྲལ་མེད་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས་མཛོད་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ།

LE WAR TONG GI GEL WE SA TA YI BU CHUNG

LA MA YI LA DREN PE DUNG YANG DI SEN NA

TSE CHEN YE SHE THUK JE CHOE KU YI LONG NE

DREL ME THUK JEY SUNG DZOE DRIN CHEN GYI LA MA

Your little son, who crossed a thousand leagues to reach the border regions,
Upon hearing this song of heartfelt devotion, which brings mindfulness of the Guru,
Thinks to himself: “From the expanse of the Dharmakāya’s great loving-kindness, deep wisdom and mercy,
Please hold me with your enlightened compassion forever, and never part from me, O Guru of gracious kindness.

སྐྱབས་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ན་༸སྐྱབས་རྗེ་བླ་རྒན་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་ཚུལ་བསྟན་ནས་བགྲང་བྱ་ཧྲིལ་པོ་བཅུ་དགུ་འཁོར་བའི་སྐབས།
ཕ་ཡུལ་རང་དགོན་ནས་བརྡ་ཁྱབ་རྗེས་དྲན་རྩོམ་བསྡུའི་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་དྲྭ་ལམ་ནས་མཇལ་བའི་རྐྱེན་བྱས་ནས་མཆོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་བླ་མ་མཆོད་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ངེས་པར་བྱས། རང་ཉིད་ཀྱང་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་རྒྱུ་རུ་དམིགས་ཏེ་ཨ་རིའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ལི་ཧྥོ་ནི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་ངོགས་སུ་གནས་པའི་རྗེ་གང་གི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་རེག་པ་སློབ་འབངས་ཐ་ཤལ་བ་ཆོས་སྨྲ་བའི་མིང་འཛིན་ཀརྨ་བསྟན་སྲུང་ནས་བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༤༧ རབ་གནས་ལྕགས་བྱི་ལོའི་མཆུ་ཟླའི་ཚེས་གཉིས། ཕྱི་ལོ་2020 སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་26 རྩ་བའི་བླ་མ་གང་ཉིད་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་དུས་ཚེས་དགེ་བའི་ཉིན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཁོར་གླིང་རང་ཤག་ནས་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ཞོགས་ཐུན་བསྙེན་མཚམས་སུ་བྲིས་ནས་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབས་པས་འགྲོ་རྣམས་རིག་སྟོང་ཆོས་སྐུ་བླ་མའི་རང་ཞལ་མྱུར་དུ་མཇལ་བའི་རྒྱུ་གྱུར་ཅིག། སརྦ་མངྒ་ལམ། དགེའོ།

This was composed on the occasion of the full nineteenth year after the passing away of the Lord of Refuge, the Great Vajradhara,
Japa Sangyé Tenzin Rinpoche, when he displayed the resolution of his enlightened intent for the benefit of others (in 2001).
It was inspired by the circumstance of coming across an announcement on the Internet, which was a brief statement from my home monastery in my native land (of Nangchen), consisting of a notification regarding the events held to mark the
anniversary of his passing.
For it is certain that among all offerings, the offering to the Guru is the most exalted and uniquely noble. And so I too,
with the aim of creating the cause for accumulating merit, as I sat upon the shores of the Pacific Ocean in a city in California,
on the West Coast of America, set this down for that very purpose.
This was written by the one who bears the name of a Dharma teacher, Karma Tensung in the Iron Mouse year of 2147according to the Tibetan calendar, which is March 26th, 2020 by foreign calculation, in commemoration of the annual
date of the passing of my Root Guru into the peaceful state of Nirvāṇa, which is day of auspiciousneIt was put down in writing while sitting in my room at the temple of Jamyang Chökhor Ling (Manjushri Dharma Center),
during a break from the morning session of the recitation practice of my main personal deity, Kīlaya
Vajrakumara (Vajrakīlaya). Thus I prayed with single-pointed supplication to my Guru, in this way.
May it become the cause for living beings to swiftly encounter their own true face, the Dharmakāya Guru of Intrinsic Awareness and Emptiness.
Sarva maṅgalam (May it be auspicious!). Virtue!
Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, on May 16th-17th and June 7th, 2023.