24 ཁྱེད་རང་གིས་བསམ་ན་ཁ་གཏད་མི་དེ་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག་མ་རབས་ཤིག་ཏུ་མཐོང་ཡང་།
ཁོ་རང་གིས་ཁྱོད་རང་ལ་དེ་ནང་བཞིན་ཚུར་མཐོང་གི་ཡོད། གཅིག་བྱས་ན་ཁྱེད་རང་གཉིས་ཀའི་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་སྲིད།
གང་ལྟར་དང་པོ་ཁྱེད་རང་གིས་བསྒྱུར་བཅོས་གཏང་དགོས།

Although you see an opponent as terrible and ignoble, they may view you in a similar way. Maybe you are both mistaken! In any case, you first have to change yourself.