36 རང་གིས་གང་བྱེད་དགོས་པ་དེ་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་བྱོས། གཞན་གྱི་ཇུས་ཏོག་མ་བྱེད། མི་ཚང་མ་ཁྱེད་རང་ནང་བཞིན་གཅིག་པ་ཡོང་མི་ཐུབ།

Accomplish what you wish without procrastination, but don’t meddle in the business of others. Not everyone can be just like you!